Bize Ulaşın:  0554 603 1799
iletisim@yazimisleri.net  
Open/Close Menu Akademik Danışmanlık Tez Merkezi

Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Bilimsel alanda yapılan tüm araştırmalar nitel ve nicel olarak 2 gruba ayrılır. Nicel araştırma yöntemleri kısaca sayısal olarak ölçülebilen verilere dayanır. Araştırmaya konu edinilen sosyal olgular hakkında elde edilen sayısal veriler, istatiksel çözümlemelere dayandırılarak neden – sonuç ilişkileri içerisinde rapor edilir.

Parçaların teker teker yorumlandığı, nesnel bir yöntem olarak kabul edilen nicel araştırma modelleri fizik, kimya gibi bilim alanlarında daha çok kullanılsa da bunun dışında da kullanıldığı görülür. Daha çok araştırmacılar, determinizm yanıtlar elde etmek istediğinde nicel araştırma yöntemlerine başvurur.  

Yapılandırılmış (Denetimli) Gözlem

Araştırmacı, konu edindiği olay veya kişi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken bilgi toplama aracını denetim altında tutar. Araştırmacı, gözlem çizelgesinde tam olarak neyi gözlemleyeceğini, gözlemin nasıl kaydedilmesi gerektiğini, araştırma boyunca nelere dikkat edileceğini açık bir şekilde belirtir. Nesnel bir şekilde dışarıdan gözlem yapılmasına dayanan bu araştırma yönteminde standartlaşmış veri toplama araçları kullanılır.

Bu yöntemde sürecin tamamını araştırmacının gözleme başlamadan önce elde ettiği veriler yönlendirir.

Anket

Araştırmayı gerçekleştirecek olan kişi, öncelikle araştırma konusuna ilişkin sorulardan oluşan bir anket hazırlar. Bu anket çeşitli yollar kullanılarak araştırma sürecinde görüşülecek olan kişilere ulaştırılır. Telefon, mail, posta yolu ile anketin kişilere ulaştırılması ve anket cevaplarının toplanması mümkündür. Ancak genellikle kişiler ile yüz yüze gerçekleştirilecek olan anket yöntemi daha sık tercih edilir. Daha masraflı olmasına karşı daha çok tercih edilen bu yüz yüze gerçekleşen anket türü aynı zamanda yapılandırılmış görüşme türü içerisinde de değerlendirilir.

Bu veri toplama aracı ile araştırmasını gerçekleştirecek olan araştırmacıların anket sorularını hazırlarken dikkatli olması, soruları kısa ve net tutması, her soruda sadece 1 ögenin ölçülmesi, araştırmanın kritik noktalarına ilişkin sorular hazırlanması gibi dikkat edilmesi noktalar bulunur.

Yapılandırılmış Görüşme (Mülakat)

Anket şeklinde gerçekleştirilen soru kağıdı aracılığı ile alınan cevaplar, bu kez araştırmacı ile görüşülen kişinin yüz yüze sözlü iletişimi ile gerçekleşir. Yani araştırmacı tıpkı anket yönteminde olduğu gibi sorularını hazırlar ancak kişiye sorularını sözlü olarak iletir, sözlü olarak yanıt alır.

Nicel araştırma modelleri arasında araştırmasında bu yöntemi kullanmaya karar veren araştırmacılar, standart bir görüşme formu hazırlar ve görüşme boyunca bu soruların yönlendirmesi ile görüşmeyi gerçekleştirir. Açık uçlu soruların sorulması cevaplama oranını artıracağı için bu teknikte soruların iyi hazırlanması önemlidir.

Deney

Bu veri toplama aracında,araştırmacının çalıştığı her nesne ve kişi, “denek” olarak adlandırılır.Önceden belirlenen hipotezlerin saptanmasına ilişkin kullanılan bu yöntemde değişkenler arasındaki ilişki kontrollü bir ortam altında incelemeye alınır. Deney yönteminde genellikle 2 farklı grup oluşturulur. Bu gruplardan biri bağımsız değişkene tabi tutulurken diğeri bağımsız değişkene tabi tutulmaz. Böylece deney sonunda araştırmacı iki grubun davranışlarında meydana gelen farklılıkları inceleyerek bağımsız değişkenin neden olduğu sonuçları araştırmasında ortaya koymayı amaçlar.

Yarı – Deney

Deney yönteminde deneyler laboratuvar ortamlarında, dış faktörler tamamen kontrol altına alınarak gerçekleşir. Ancak yarı – deney yönteminde deneyler laboratuvar ortamının dışında, dış faktörler tamamen kontrol altına alınmadan hipotezleri sınama yayönelik gerçekleştirilir. Deney yönteminde oluşturulan kontrol grubu bu yöntemde bulunmaz. Deney grubuna benzer özellikler taşıyan bir grup üzerinde araştırmacı gözlemini gerçekleştirir. Böylece bu grup ile deney grubu arasında karşılaştırma yapma imkanı yakalar.

Kurum ve eğitim alanında inceleme yapmak isteyen kişilerin deney yöntemini kullanması zor ve aksaklıklara neden olacağından dolayı genellikle yarı deneysel çalışmalar olarak da adlandırılan bu yöntem tercih edilir.

Categoryblog
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır | Tez Merkezi

logo-footer